راهنمای دریافت برگه خروج
مالکین و واحد های محترم جهت دریافت برگ خروج تسویه حساب کامل با شرکت خدماتی - پرداخت سهام و تکمیل مدارک به شرح ذیل الزامی می باشد.


تکمیل مدارک واحد ( مالک )

کپی سندمالکیت یا دفترچه قرارداد

کپی پروانه بهره برداری یا آخرین جواز تاسیس

حقیقی ( کپی شناسنامه و کارت ملی )

حقوقی ( کپی اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات ، شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل)

تکمیل مدارک ( مستاجر )

کپی اجاره نامه 

حقیقی ( کپی شناسنامه و کارت ملی )

حقوقی (کپی اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات ، شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل )

نکته :

درصورت نماینده واحد معرفی نامه الزامی می باشد.