واحد های سازمانی

نیرو انتظامی 03146562100 واحد های اداری و مالی 03146412324 مدیریت 03146412325 برق 121 باسکول شرکت خدماتی 03146412699 ایمنی و آتش نشانی 03146412626 امداد رسانی گاز 03146562759 تصفیه خانه (آقای صادقی) 09131662648 بانک صادرات 03146412550 بانک ملت 03146412716