راهنمای دریافت مفاصا حساب
مالکین و واحد های محترم جهت دریافت مفاصا حساب وارد پنل ورود اعضا شده در قسمت درخواست مفاصا حساب درخواست خود را ثبت نمایید.
برای دریافت مفاصا حساب تسویه کامل با شرکت خدماتی پرداخت سهام - تکمیل مدارک به شرح ذیل الزامی می باشد.تکمیل مدارک واحد ( مالک )

کپی سندمالکیت یا دفترچه قرارداد

کپی پروانه بهره برداری یا آخرین جواز تاسیس

حقیقی ( کپی شناسنامه و کارت ملی )

حقوقی ( کپی اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات ، شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل )

تکمیل مدارک ( مستاجر )

کپی اجاره نامه 

حقیقی ( کپی شناسنامه و کارت ملی )

حقوقی (کپی اساسنامه ، آخرین آگهی تغییرات ، شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل )

نکته :

درصورت نماینده واحد معرفی نامه الزامی می باشد.