آگهی مزایده عمومی

1401/07/27
واگذاری حق بهره برداری زمین 
( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی )
در شهرک صنعتی استان اصفهان 
تاریخ شروع 1 آبان 1401 به مدت 10 روز
مراجعه به سایت 
www.setadiran.ir