آگهی مزایده عمومی

1402/07/29
واگذاری حق بهره برداری زمین 
(صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی)
در شهرک های صنعتی استان اصفهان
تاریخ فروش اسناد مزایده : 
از 29 مهر لغایت 9 آبان 1402
مراجعه به سامانه
www.setadiran.ir