لیست واحد ها

نام واحد:

آبانگان معادن اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

سعید آبخیز

شماره تلفن:

09131075345

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی

توضیحات

نام واحد:

احسانقانونی

نام مالک (مدیرعامل):

احسانقانونی

شماره تلفن:

09132069026

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا شادمند

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا شادمند

شماره تلفن:

09131183182

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول

توضیحات

نام واحد:

اصغر آخفته

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر آخفته

شماره تلفن:

09131057322

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی ،پلاک 21

توضیحات

نام واحد:

اکبر احمدی

نام مالک (مدیرعامل):

اکبر احمدی

شماره تلفن:

09133097210

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

برنا پلیمر اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

مجتبی سپاسگزار

شماره تلفن:

09133388148

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی

توضیحات

نام واحد:

پرچمداران صنعت نوین

نام مالک (مدیرعامل):

پرچمی

شماره تلفن:

09131107164

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی

توضیحات

نام واحد:

پیمان آقایی

نام مالک (مدیرعامل):

پیمان آقایی

شماره تلفن:

09131186756

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی ، نبش فرعی سوم جنوبی

توضیحات

نام واحد:

حسنباقریه

نام مالک (مدیرعامل):

حسنباقریه

شماره تلفن:

09131142602

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی

توضیحات

نام واحد:

حمید فرساد

نام مالک (مدیرعامل):

حمید فرساد

شماره تلفن:

09133186987

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان هشتم

توضیحات

1 2