لیست واحد ها

نام واحد:

احسان انصاری نژاد

نام مالک (مدیرعامل):

انصاری نژاد

شماره تلفن:

09133045368

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم "

توضیحات

نام واحد:

احسان قانونی

نام مالک (مدیرعامل):

احسان قانونی

شماره تلفن:

09132069026

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم"

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا شادمند

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا شادمند

شماره تلفن:

09131183182

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول"

توضیحات

نام واحد:

اسماءاسادات شاه وزی

نام مالک (مدیرعامل):

شاه وزی

شماره تلفن:

09199369433

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی "

توضیحات

نام واحد:

اصغر آخفته

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر آخفته

شماره تلفن:

09131057322

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی ،پلاک 21"

توضیحات

نام واحد:

اکبر رحیمی

نام مالک (مدیرعامل):

رحیمی

شماره تلفن:

09133160615

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم"

توضیحات

نام واحد:

اکبر قاضی زاده

نام مالک (مدیرعامل):

قاضی زاده

شماره تلفن:

09131134605

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

امیر سالار قاضی زاده

نام مالک (مدیرعامل):

قاضی زاده

شماره تلفن:

09131176748

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

بتول کیوانداریان

نام مالک (مدیرعامل):

رجبی

شماره تلفن:

09132197886

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان هشتم"

توضیحات

نام واحد:

پیمان آقایی

نام مالک (مدیرعامل):

پیمان آقایی

شماره تلفن:

09131186756

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی ، نبش فرعی سوم جنوبی"

توضیحات

1 2