لیست واحد ها

نام واحد:

آریا منگنز اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

یمانی

شماره تلفن:

09131186360

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

آرین اخگر آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

ذاکر

شماره تلفن:

09163159835

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

آهن آلات جی کار خوراسگان

نام مالک (مدیرعامل):

دانشمند

شماره تلفن:

09133158134

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی پلاک 19

توضیحات

نام واحد:

اصغربهرامی کیا( رضی الدین )

نام مالک (مدیرعامل):

اصغربهرامی کیا

شماره تلفن:

09131344398

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی پلاک 12

توضیحات

نام واحد:

اصغر طاها فتوت و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

فتوت

شماره تلفن:

09133135159

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم، پلاک 51

توضیحات

نام واحد:

اصفهان در

نام مالک (مدیرعامل):

شهرام دروش

شماره تلفن:

09131184833

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی

توضیحات

نام واحد:

اصفهان در 2

نام مالک (مدیرعامل):

دروش

شماره تلفن:

09131190201

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی پلاک 6

توضیحات

نام واحد:

اصفهان در 3

نام مالک (مدیرعامل):

محمدحسیندروش

شماره تلفن:

09131190201

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی پلاک 6

توضیحات

نام واحد:

اطمینان فولاد اسپادان

نام مالک (مدیرعامل):

بهزاد بخشی

شماره تلفن:

09133777724

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اطمینان فولاد اسپادان 2

نام مالک (مدیرعامل):

بهزاد بخشی

شماره تلفن:

09133777724

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1 2