لیست واحد ها

نام واحد:

آفتاب شیمی پتروپارس

نام مالک (مدیرعامل):

رضوی الغروی

شماره تلفن:

09133092590

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

احمد عنایتی

نام مالک (مدیرعامل):

احمد عنایتی

شماره تلفن:

09133042037

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فازتوسعه

توضیحات

نام واحد:

اصغر قیصری حسن آبادی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر قیصری حسن آبادی

شماره تلفن:

09910662944

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اطلس پلیمر آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

بهرامی

شماره تلفن:

09131147757

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اکبر عنایتی

نام مالک (مدیرعامل):

اکبر عنایتی

شماره تلفن:

09136005562

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

الماس بازیافت شرق اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

علیاشرف زاده

شماره تلفن:

09131181435

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی ، پلاک 66

توضیحات

نام واحد:

تولیدی نخ ثمین سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

محمدرضا اخوان

شماره تلفن:

09131161449

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم پلاک 14

توضیحات

نام واحد:

جعفر رضائی

نام مالک (مدیرعامل):

رضائی

شماره تلفن:

09132144896

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

حسن انصاری

نام مالک (مدیرعامل):

حسن انصاری

شماره تلفن:

09132659719

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

حمید دهقانی

نام مالک (مدیرعامل):

حمید دهقانی

شماره تلفن:

09133010447

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان پنجم غربی

توضیحات

1 2