لیست واحد ها

نام واحد:

آوا کارتن ایرانیان

نام مالک (مدیرعامل):

کیان زاد

شماره تلفن:

09133113057

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

افرا چوب سبز ایرانیان

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا شادمند

شماره تلفن:

09131183182

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی ،خیابان اسپیرال پلاک 58

توضیحات

نام واحد:

افرا چوب سبز ایرانیان 2

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا شادمند

شماره تلفن:

09131183182

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، پلاک 58

توضیحات

نام واحد:

اکبر هارونی

نام مالک (مدیرعامل):

اکبر هارونی

شماره تلفن:

09132178036

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی پلاک 56

توضیحات

نام واحد:

پرچمداران تولیدی مقوای یاران

نام مالک (مدیرعامل):

پرچمی

شماره تلفن:

09163110998

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی

توضیحات

نام واحد:

پگاه اکبری جبلی

نام مالک (مدیرعامل):

پگاه اکبری جبلی

شماره تلفن:

09131115739

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان چهارم غربیپلاک 17

توضیحات

نام واحد:

پیمان اکبری جبلی

نام مالک (مدیرعامل):

پیمان اکبری جبلی

شماره تلفن:

09132147995

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان سوم غربی

توضیحات

نام واحد:

تیراژه چوب ایرانیان

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی خوشبخت

شماره تلفن:

09133696285

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی پلاک 40

توضیحات

نام واحد:

حسن مداح زاده

نام مالک (مدیرعامل):

حسن مداح زاده

شماره تلفن:

09130801667

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

خلیل اله آقاجانی

نام مالک (مدیرعامل):

خلیل اله آقاجانی

شماره تلفن:

09133943766

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1 2