لیست واحد ها

نام واحد:

آژند بسپار فرا ایده

نام مالک (مدیرعامل):

سعید امیر ستار فاضلی نژاد

شماره تلفن:

09131359316

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف

توضیحات

نام واحد:

ابتکار ایده ماژان

نام مالک (مدیرعامل):

ابتکار ایده ماژان

شماره تلفن:

09131052547

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

ابتکار ایده ماژان 2

نام مالک (مدیرعامل):

معصومی

شماره تلفن:

09131052547

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان هشتم

توضیحات

نام واحد:

سرو صنعت سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

محسنشاهی

شماره تلفن:

09131180567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اسپیرال ، خیابان پنجم شرقی پلاک 65

توضیحات

نام واحد:

عباسعلی سلمانی

نام مالک (مدیرعامل):

عباسعلی سلمانی

شماره تلفن:

09132284054

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

علیرضا فخر زارع

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضا فخر زارع

شماره تلفن:

09131003394

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

محسنشاهی

نام مالک (مدیرعامل):

ریاحی

شماره تلفن:

09131180567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقیپلاک 69

توضیحات

نام واحد:

مهرکار پلیمر

نام مالک (مدیرعامل):

محسن شاهی

شماره تلفن:

09131180567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقیپلاک 67

توضیحات

نام واحد:

نگین صنعت به نگار

نام مالک (مدیرعامل):

عباسی

شماره تلفن:

09132046879

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

نمادین خودرو اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

ناظر

شماره تلفن:

09121211302

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی

توضیحات

1 2