لیست واحد ها

نام واحد:

سجاد خانی کردآبادی

نام مالک (مدیرعامل):

سجاد خانی کردآبادی

شماره تلفن:

09138040016

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

سعید غضنفر پور خولنجانی

نام مالک (مدیرعامل):

سعید غضنفر پور خولنجانی

شماره تلفن:

09367929725

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 115"

توضیحات
" اکسيژن صنعتي
نام واحد:

شرکت پیشگامان طب امیدزاینده رود

نام مالک (مدیرعامل):

ربیعی

شماره تلفن:

09133083566

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" پارچه باند و گاز
نام واحد:

شرکت سوین طب اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

اسماعیل ایکدرباصیری

شماره تلفن:

09131044366

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 23"

توضیحات
باند وگاز
نام واحد:

شرکت کهن درمان سالم

نام مالک (مدیرعامل):

اکبرکردگاری

شماره تلفن:

09131185681

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" گاز استريل
نام واحد:

شرکت گاز پانسمان احیاء طب ماهان

نام مالک (مدیرعامل):

حمید عنایتی

شماره تلفن:

09131161735

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 27"

توضیحات

نام واحد:

محمدعلی عنایتی کردآبادی

نام مالک (مدیرعامل):

محمدعلی عنایتی کردآبادی

شماره تلفن:

09131114139

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 290"

توضیحات
" پارچه باند و گاز
1