لیست واحد ها

نام واحد:

پیشگامان طب امیدزاینده رود

نام مالک (مدیرعامل):

ربیعی

شماره تلفن:

09133083566

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

سجاد خانی کردآبادی

نام مالک (مدیرعامل):

سجاد خانی کردآبادی

شماره تلفن:

09138040016

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

سعید غضنفر پور خولنجانی

نام مالک (مدیرعامل):

سعید غضنفر پور خولنجانی

شماره تلفن:

09367929725

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

سوین طب اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

اسماعیل ایکدرباصیری

شماره تلفن:

09131044366

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

کهن درمان سالم

نام مالک (مدیرعامل):

اکبرکردگاری

شماره تلفن:

09131185681

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

گاز پانسمان احیاء طب ماهان

نام مالک (مدیرعامل):

حمید عنایتی

شماره تلفن:

09131161735

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

محمدعلی عنایتی کردآبادی

نام مالک (مدیرعامل):

محمدعلی عنایتی کردآبادی

شماره تلفن:

09131114139

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1