لیست واحد ها

نام واحد:

ابراهیم اسمعیلیان

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم اسمعیلیان

شماره تلفن:

09133160162

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اسماعیل مرادی ورنامخواستی

نام مالک (مدیرعامل):

اسماعیل مرادی ورنامخواستی

شماره تلفن:

09131291619

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

امیرحسین قاسمی الوری

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسین قاسمی الوری

شماره تلفن:

09357949982

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

امین رضا مقصودی

نام مالک (مدیرعامل):

امین رضا مقصودی

شماره تلفن:

09131882840

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، فرعی سوم جنوبی پلاک 11

توضیحات

نام واحد:

برق افشان سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

کفیلی

شماره تلفن:

09133191176

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی

توضیحات

نام واحد:

برق و الکترونیک فروغ برق اسپادان

نام مالک (مدیرعامل):

اسمعیلی

شماره تلفن:

09131863209

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

بهنام سلطانی

نام مالک (مدیرعامل):

سلطانی

شماره تلفن:

09133693326

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

تعاونی چدن ذوب جم

نام مالک (مدیرعامل):

شمس پناه

شماره تلفن:

09131132982

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم

توضیحات

نام واحد:

حمید کیانی و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

حمیدکیانی

شماره تلفن:

09133016299

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

زمرد نور اسپرلوس

نام مالک (مدیرعامل):

علی میرحیدری

شماره تلفن:

09133666094

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1 2