لیست واحد ها

نام واحد:

احمدرضا آتشی

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا آتشی

شماره تلفن:

09128594959

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، فرعی سوم جنوبی پلاک 9"

توضیحات

نام واحد:

اکبر جعفر پور نهر خلجی

نام مالک (مدیرعامل):

جعفرپور

شماره تلفن:

09131176695

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ،پلاک 22"

توضیحات
دیوار وسقف کاذب
نام واحد:

امیرحسین مطیفی فرد و شریک (امیرحسین مطیفی فرد)

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسین مطیفی فرد

شماره تلفن:

09131176694

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم "

توضیحات
لوازم بهداشتي پلاستيکي ساختمان
نام واحد:

امیررضا درخشنده پور

نام مالک (مدیرعامل):

امیررضا درخشنده پور

شماره تلفن:

09133083080

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی پلاک 21"

توضیحات
جعبه کارتن
نام واحد:

حسنعلی عباد و محمدعلی فیضی انارکی

نام مالک (مدیرعامل):

عباد

شماره تلفن:

09131138126

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف "

توضیحات

نام واحد:

حمید موسوی زاده و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

حمید موسوی زاده

شماره تلفن:

09131182702

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی"

توضیحات
انواع كاشي
نام واحد:

رسول کمالی

نام مالک (مدیرعامل):

رسول کمالی

شماره تلفن:

09133293978

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 82"

توضیحات

نام واحد:

سید اکبر هوایی و شرکاء

نام مالک (مدیرعامل):

سید اکبر هوایی

شماره تلفن:

09133178598

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم"

توضیحات
پلي استايرن
نام واحد:

شرکت آجر شایان نقش جهان

نام مالک (مدیرعامل):

کرباسی

شماره تلفن:

09131140325

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، بلوار سعدی"

توضیحات
اجرنما پرسي
نام واحد:

شرکت بنیان بتن نصف جهان

نام مالک (مدیرعامل):

احمدی فر

شماره تلفن:

09131199398

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی پلاک 40"

توضیحات
بتونه درزگير بر پايه گچ
1 2