لیست واحد ها

نام واحد:

امیرحسین سنائی

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسین سنائی

شماره تلفن:

09135622251

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

1