لیست واحد ها

نام واحد:

امین صادقی هاردنگی

نام مالک (مدیرعامل):

صادقی

شماره تلفن:

09372748770

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم"

توضیحات
باسکول
1