لیست واحد ها

نام واحد:

ابراهیم قانعی

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم قانعی

شماره تلفن:

09139063102

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
جوشکاری
نام واحد:

محمد عظیمی

نام مالک (مدیرعامل):

محمد عظیمی

شماره تلفن:

09133146786

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
جوشکاري اصطکاکي
نام واحد:

محمود جعفری 2

نام مالک (مدیرعامل):

محمود جعفری

شماره تلفن:

09131005497

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

محمود جعفری و عباسعلی قانعی

نام مالک (مدیرعامل):

محمود جعفری و عباسعلی قانعی

شماره تلفن:

09131012075

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
جوشکاری
نام واحد:

موسی هاشمی 2

نام مالک (مدیرعامل):

موسی هاشمی

شماره تلفن:

09131113307

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
جوشکاری
نام واحد:

ناصر طراحان

نام مالک (مدیرعامل):

طراحان

شماره تلفن:

09131284380

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
جوشكاري
1