لیست واحد ها

نام واحد:

آوین فرنام پلیمر

نام مالک (مدیرعامل):

جاویدی

شماره تلفن:

09131767919

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اکما صنعت شخم

نام مالک (مدیرعامل):

سعید افقری

شماره تلفن:

09131193973

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

اکما صنعت شخم 2

نام مالک (مدیرعامل):

سعید افقری

شماره تلفن:

09131193973

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

پرتو ماشین سازان ایلیا

نام مالک (مدیرعامل):

بشیری

شماره تلفن:

09131708982

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

تندر تابان نصف جهان

نام مالک (مدیرعامل):

قلتشاهی

شماره تلفن:

09131116034

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

سیما ریل نوین صنعت

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم واعظ زاده

شماره تلفن:

09133190871

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

غلامرضا محمودپور (محمدرضا )

نام مالک (مدیرعامل):

غلامرضامحمودپور

شماره تلفن:

09132137133

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی فرعی اول

توضیحات

نام واحد:

فردان فولاد

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود آذری

شماره تلفن:

09131133852

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان پنجم شرقی پلاک 76

توضیحات

نام واحد:

فرزان قطعه سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

میرزایی

شماره تلفن:

09133103493

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی پلاک 47

توضیحات

نام واحد:

مهدی شریفی

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی شریفی

شماره تلفن:

09133251571

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم

توضیحات

1 2