لیست واحد ها

نام واحد:

آریا جام سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

فروغی

شماره تلفن:

09131145461

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی پلاک 9

توضیحات

نام واحد:

آریا صنعت کرن

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضائی

شماره تلفن:

09131005851

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف پلاک 16

توضیحات

نام واحد:

ابداع سازه جی

نام مالک (مدیرعامل):

علی خدامی

شماره تلفن:

09131119021

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، میدان فردوسی پلاک 28

توضیحات

نام واحد:

ابداع سازه جی (علی خدامی)

نام مالک (مدیرعامل):

علی خدامی

شماره تلفن:

09131119021

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، میدان فردوسی

توضیحات

نام واحد:

ایمن سوخت سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

رامینتقی زاده

شماره تلفن:

09131101566

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ،پلاک 13

توضیحات

نام واحد:

تعاونی سنگبری شهید مرکبیان(83 رزمندگان )

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی مرکبیان

شماره تلفن:

09131290215

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی

توضیحات

نام واحد:

حسین صلصالی

نام مالک (مدیرعامل):

حسینصلصالی

شماره تلفن:

09131113142

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

زرین کاران

نام مالک (مدیرعامل):

ابرقویی

شماره تلفن:

09131184058

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی پلاک 36

توضیحات

نام واحد:

زلال سنگ

نام مالک (مدیرعامل):

سروشیان

شماره تلفن:

09132007900

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم غربی

توضیحات

نام واحد:

زیبا سنگ کویر

نام مالک (مدیرعامل):

محمدعلی صادقیان

شماره تلفن:

09133100361

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی پلاک 38

توضیحات

1 2