لیست واحد ها

نام واحد:

زهرا حسام پور

نام مالک (مدیرعامل):

زهرا حسام پور

شماره تلفن:

09133142279

آدرس:

"اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

سیدرضا میرمحمدصادقی

نام مالک (مدیرعامل):

سیدرضا میرمحمدصادقی

شماره تلفن:

09133167872

آدرس:

"اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" پيراهن زنانه و دخترانه
نام واحد:

محمدرضا عشاقی

نام مالک (مدیرعامل):

محمدرضا عشاقی

شماره تلفن:

09134020050

آدرس:

"اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" انواع کفش تزريقي به جز کفش طبي، حفاظتي و ورزشي"
نام واحد:

مسعود حجت پور

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود حجت پور

شماره تلفن:

09131655861

آدرس:

"اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 275"

توضیحات

1