لیست واحد ها

نام واحد:

زهرا حسام پور

نام مالک (مدیرعامل):

زهرا حسام پور

شماره تلفن:

09133142279

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

محمدرضا عشاقی

نام مالک (مدیرعامل):

محمدرضا عشاقی

شماره تلفن:

09134020050

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

مسعود حجت پور

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود حجت پور

شماره تلفن:

09131655861

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1