لیست واحد ها

نام واحد:

احسان آخفته

نام مالک (مدیرعامل):

احسان آخفته

شماره تلفن:

09133195057

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا ابراهیمی جمبزه

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا ابراهیمی جمبزه

شماره تلفن:

09132197886

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا عبدلی

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا عبدلی

شماره تلفن:

09139046144

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا نژاد لباف

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا نژاد لباف

شماره تلفن:

09132075792

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 405"

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا نیک عهد مقدم

نام مالک (مدیرعامل):

نیک عهد مقدم

شماره تلفن:

09133195217

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

احمد مظاهری

نام مالک (مدیرعامل):

احمد مظاهری

شماره تلفن:

09132260920

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

اصغر جمشیدی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر جمشیدی

شماره تلفن:

09133192876

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

اصغر روحانی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر روحانی

شماره تلفن:

09133653189

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

اصغر کارگری تیمیارتی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر کارگری تیمیارتی

شماره تلفن:

09132695653

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 145"

توضیحات

نام واحد:

اصغر محمدیان فرد

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر محمدیان فرد

شماره تلفن:

09131142746

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی ، پلاک 320"

توضیحات

1 2