لیست واحد ها

نام واحد:

احسان آخفته

نام مالک (مدیرعامل):

احسان آخفته

شماره تلفن:

09133195057

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا ابراهیمی جمبزه

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا ابراهیمی جمبزه

شماره تلفن:

09132197886

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا عبدلی

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا عبدلی

شماره تلفن:

09139046144

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

احمدرضا نژاد لباف

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا نژاد لباف

شماره تلفن:

09132075792

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 405

توضیحات

نام واحد:

احمد مظاهری

نام مالک (مدیرعامل):

احمد مظاهری

شماره تلفن:

09132260920

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

اصغر بهرامی زادگان

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر بهرامی زادگان

شماره تلفن:

09133109372

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

اصغر جمشیدی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر جمشیدی

شماره تلفن:

09133192876

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

اصغر روحانی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغرروحانی

شماره تلفن:

09133653189

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

اصغر کارگری تیمیارتی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر کارگری تیمیارتی

شماره تلفن:

09132695653

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 145

توضیحات

نام واحد:

اصغر محمدیان فرد

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر محمدیان فرد

شماره تلفن:

09131142746

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی ، پلاک 320

توضیحات

1 2