لیست واحد ها

نام واحد:

اردشیرصرامی

نام مالک (مدیرعامل):

اردشیرصرامی

شماره تلفن:

09131115730

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف

توضیحات

نام واحد:

امیر احسان کریمی

نام مالک (مدیرعامل):

امیر احسان کریمی

شماره تلفن:

09131254370

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اندیشه کاران محکم فلز آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

مهدیجامی

شماره تلفن:

09131181339

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ، پلاک 1

توضیحات

نام واحد:

تارا پلاستیک صفاهان

نام مالک (مدیرعامل):

قاسمی

شماره تلفن:

09132282406

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

تزریق پلاستیک مهام

نام مالک (مدیرعامل):

مشهدی

شماره تلفن:

09133109487

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

توحید پلاستیک پارسیان

نام مالک (مدیرعامل):

سید محسنحسینی

شماره تلفن:

09131032687

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ، خیابان فرعی دوم پلاک 14

توضیحات

نام واحد:

رجال پلاست سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

رجالی

شماره تلفن:

09133673871

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف پلاک 12

توضیحات

نام واحد:

رسول کیانی

نام مالک (مدیرعامل):

رسول کیانی

شماره تلفن:

09133019459

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

رسول کیانی 2

نام مالک (مدیرعامل):

رسول کیانی

شماره تلفن:

09133019459

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم، خیابان هشتم

توضیحات

نام واحد:

زهرا اخوان مقدم

نام مالک (مدیرعامل):

زهرا اخوان مقدم

شماره تلفن:

09131132748

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اسپیرال

توضیحات

1 2