لیست واحد ها

نام واحد:

آداک رنگ پارس

نام مالک (مدیرعامل):

آقاجانیان

شماره تلفن:

09132378504

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آرتا مهر فخر آسیا

نام مالک (مدیرعامل):

آزاده قاسمی زاده

شماره تلفن:

09102403266

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

آرش شیاسی

نام مالک (مدیرعامل):

آرش شیاسی

شماره تلفن:

09132052264

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آروین شیمی نقش جهان

نام مالک (مدیرعامل):

قاسمی

شماره تلفن:

09133148258

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آروین شیمی نقش جهان 2

نام مالک (مدیرعامل):

قاسمی

شماره تلفن:

09133148258

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا اکسیر

نام مالک (مدیرعامل):

ایرجی

شماره تلفن:

09134094762

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی فرعی اول پلاک 13

توضیحات

نام واحد:

آریا پلیمر پیشگام

نام مالک (مدیرعامل):

علی آبادی

شماره تلفن:

09131684476

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا پلیمر سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

محمدتقی اقبال

شماره تلفن:

09133181322

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا سیلیکات سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

فرهمند روحانی شهرکی

شماره تلفن:

09131184784

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی ، پلاک 1

توضیحات

نام واحد:

اذین بسپار سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

لقایی

شماره تلفن:

09133155010

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف

توضیحات

1 2