لیست واحد ها

نام واحد:

آرمان صنعت زنده رود

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی راجی

شماره تلفن:

09133151420

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

ابراهیمربانی

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیمربانی

شماره تلفن:

09131178735

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

احمد صادقیان

نام مالک (مدیرعامل):

احمد صادقیان

شماره تلفن:

09133021914

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 166

توضیحات

نام واحد:

اسفندیار اسمعیلی نمندگانی

نام مالک (مدیرعامل):

اسفندیار اسمعیلی نمندگانی

شماره تلفن:

09126898356

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اعظم سجادی

نام مالک (مدیرعامل):

اعظمسجادی

شماره تلفن:

09131171795

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

تکساب صنعت زاینده رود

نام مالک (مدیرعامل):

تکساب صنعت زاینده رود

شماره تلفن:

09133068069

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

چدن سازان

نام مالک (مدیرعامل):

داود صافی دستجردی

شماره تلفن:

09132353310

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم

توضیحات

نام واحد:

حسن آقا عبدالهیان

نام مالک (مدیرعامل):

حسن آقا عبدالهیان

شماره تلفن:

09134112789

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

حسن کاظمی

نام مالک (مدیرعامل):

حسن کاظمی

شماره تلفن:

09132129857

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

حسن گلشنی پور

نام مالک (مدیرعامل):

حسن گلشنی پور

شماره تلفن:

09364128225

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی ، پلاک 213

توضیحات

1 2