اعضا هیئت مدیره

نام سهامدار / شركت : شركت اصفهان در

سمت : رییس هیئت مدیره

نماينده : آقای محمد حسين دروش

نام سهامدار / شركت : شركت صنايع رنگ و پوشش لوله كوهپايه

سمت : نائب رييس هيئت مديره

نماينده : آقای مهدی مشتاقيان

نام سهامدار / شركت : شركت تزريق پلاستيك مهام

سمت : عضو هيئت مديره

نماينده : آقای محمود مشهدی

نام سهامدار / شركت : شركت ابداع سازه جی

سمت : عضو هيئت مديره

نماينده : آقای علی خدامی

نام سهامدار / شركت : شركت صنايع فولاد كوهپايه

سمت : عضو هیئت مدیره

نماينده : آقای بهيار نژاد خواجه

نام سهامدار / شركت : آقای رضا آیتی

سمت : عضو هيئت مديره

نماينده : آقای رضا آیتی

نام سهامدار / شركت : شركت غلتك سازان سپاهان

سمت : عضو هيئت مديره

نماينده : آقای علی میر محمد صادقی

نام سهامدار / شركت : ------------

سمت : مديرعامل

نماينده : آقای محمد رضا اخوان

نام سهامدار / شركت : --------

سمت : بازرس اصلی

نماينده : موسسه حسابرسی كاربرد تحقيق