لیست واحد ها

نام واحد:

آران پارت پاسارگاد

نام مالک (مدیرعامل):

یاسر متین کیا

شماره تلفن:

09131065764

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان پنجم شرقیپلاک 41

توضیحات

نام واحد:

آفاق صنعت فولاد اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

قاسم شیرازی

شماره تلفن:

09133258958

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی پلاک 27

توضیحات

نام واحد:

احسان پیمان نیا و شرکاء

نام مالک (مدیرعامل):

دانشمند

شماره تلفن:

09133184830

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی

توضیحات

نام واحد:

احمد آیتی

نام مالک (مدیرعامل):

احمد آیتی

شماره تلفن:

09133191081

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان چهارم شرقی الف پلاک 4

توضیحات

نام واحد:

احمد اغلانی پزوه

نام مالک (مدیرعامل):

احمد اغلانی پزوه

شماره تلفن:

09133112575

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اقتصاد بنیان شریف

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی شریفی

شماره تلفن:

09132121004

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اکبر سمندیاران

نام مالک (مدیرعامل):

سمندریان

شماره تلفن:

09133101552

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم پلاک 36

توضیحات

نام واحد:

بامداد زنده رود

نام مالک (مدیرعامل):

دارابی پور

شماره تلفن:

09133107964

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم الف فرعی نهم

توضیحات

نام واحد:

بشکه سازی پردیس سپاهان زاینده رود

نام مالک (مدیرعامل):

جعفری

شماره تلفن:

09132867697

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فازقدیم

توضیحات

نام واحد:

بهین سازه جبل

نام مالک (مدیرعامل):

آقای لطفی

شماره تلفن:

09133658458

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1 2