آگهی مزایده عمومی

1403/03/21
واگذاری حق بهره برداری زمین

(صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی)
در شهرک های صنعتی استان اصفهان
گلپایگان ، مبارکه ، بزرگ اصفهان ، کوهپایه ، سجزی ، سپهرآبادشهرضا 
 رنگسازان ، وزیرآباد ، دهسرخ ، شهدای رضوانشهر (اسفیدواجان)

تاریخ فروش اسناد مزایده :
 22 خرداد لغایت 29 خرداد 1403

مراجعه به سامانه :
www.setadiran.ir