پروژه فاضلاب واحد های خدماتی شهرک

1401/03/16
اجرای پروژه فاضلاب واحد های خدماتی
به حمد الهی با تلاش بی وقفه شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی و پیگیری مسئولین شرکت شهرک های صنعتی استان
 اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب واحدهای خدماتی به زودی آغاز میگردد .
این دستاورد مهم را به صنعتگران شهرک و همینطور مالکین واحد های خدماتی تبریک عرض می نمائیم . 
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی