پروژه حفر چاه آب شهرک

1401/03/16
به حمد الهی و پیگیری مستمر و چندین ساله که توسط شرکت خدماتی صورت پذیرفت سرانجام مجوز پروژه حفرچاه آب عمیق شهرک از اداره آب منطقه ای اصفهان صادر و با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان در حال آغاز می باشد که با انجام آن مشکل کمبود آب واحدهای تولیدی تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد
شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی