آگهی مزایده عمومی

1402/07/25
شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعداد محدودی از زمین های صنعتی ، کارگاهی در شهرک ها و نواحی صنعتی به شرح جدول فوق را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.
مهلت خرید اسناد مزایده : از 1401/06/01 الی 1401/06/10