پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

1401/06/05
شروع مرحله دوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی شهریور 1401