پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی

1401/07/26
شروع مرحله سوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی مهرماه 1401