آگهی مزایده عمومی

1401/11/19
واگذاری حق بهره برداری زمین 
( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی )
در شهرک های صنعتی استان اصفهان
تاریخ فروش اسناد مزایده : از 20 بهمن لغایت 1 اسفند 1401 
مراجعه به سامانه
www.setadiran.ir