آگهی مزایده عمومی

1401/10/03
واگذاری حق بهره برداری زمین 
( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی )
در شهرک های صنعتی استان اصفهان
تاریخ فروش اسناد مزایده : از 4 دی لغایت 15 دی 1401 
مراجعه به سامانه
www.setadiran.ir