لیست واحد ها

نام واحد:

ابراهیم ربانی

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم ربانی

شماره تلفن:

09131178735

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تراشكاري
نام واحد:

احمد صادقیان

نام مالک (مدیرعامل):

احمد صادقیان

شماره تلفن:

09133021914

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 166"

توضیحات

نام واحد:

اسفندیار اسمعیلی نمندگانی

نام مالک (مدیرعامل):

اسفندیار اسمعیلی نمندگانی

شماره تلفن:

09126898356

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

اعظم سجادی

نام مالک (مدیرعامل):

اعظم سجادی

شماره تلفن:

09131171795

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

حسن آقا عبدالهیان

نام مالک (مدیرعامل):

حسن آقا عبدالهیان

شماره تلفن:

09134112789

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تراشکاری
نام واحد:

حسن کاظمی

نام مالک (مدیرعامل):

حسن کاظمی

شماره تلفن:

09132129857

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حسن گلشنی پور

نام مالک (مدیرعامل):

حسن گلشنی پور

شماره تلفن:

09364128225

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی ، پلاک 213"

توضیحات
تراشکاری
نام واحد:

حسین اعتباریان

نام مالک (مدیرعامل):

اعتباریان

شماره تلفن:

09133138628

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حسین مظاهری

نام مالک (مدیرعامل):

حسین مظاهری

شماره تلفن:

09133061865

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تراشكاري
نام واحد:

رضا جزلانی

نام مالک (مدیرعامل):

رضا جزلانی

شماره تلفن:

09133034686

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی ، پلاک 234"

توضیحات
تراشکاری
1 2