لیست واحد ها

نام واحد:

مسعود آقا جانی

نام مالک (مدیرعامل):

آقاجانی

شماره تلفن:

09132241354

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

مسعود امتیاز 2

نام مالک (مدیرعامل):

امتیاز

شماره تلفن:

09133152721

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

مسعود رحیمی خوراسگانی

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود رحیمی خوراسگانی

شماره تلفن:

09139121960

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

مسعود نیک آیین

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود نیک آیین

شماره تلفن:

09131677067

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

مصطفی مرادی مریم نگاری

نام مالک (مدیرعامل):

مصطفی مرادی مریم نگاری

شماره تلفن:

09133177865

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

مصطفی مظاهری

نام مالک (مدیرعامل):

مظاهری

شماره تلفن:

09332661710

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم"

توضیحات

نام واحد:

مهدی براتی آبگرمی

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی براتی آبگرمی

شماره تلفن:

09133326836

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 167"

توضیحات

نام واحد:

مهدی حافظی حقانی

نام مالک (مدیرعامل):

حافظی

شماره تلفن:

09131038238

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

مهدی حیدری

نام مالک (مدیرعامل):

حیدری

شماره تلفن:

09133134406

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 155"

توضیحات

نام واحد:

مهدی خلیل اکبر

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی خلیل اکبر

شماره تلفن:

09133273760

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 297"

توضیحات

15 16 17