لیست واحد ها

نام واحد:

نازی خرمی

نام مالک (مدیرعامل):

خرمی

شماره تلفن:

09133150500

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

نفیسه محمدی

نام مالک (مدیرعامل):

نفیسه محمدی

شماره تلفن:

09133065067

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

نوید بلوکی تفتی

نام مالک (مدیرعامل):

نوید بلوکی تفتی

شماره تلفن:

09133188400

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

هادی باقری

نام مالک (مدیرعامل):

هادی باقری

شماره تلفن:

09131114567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

وحید قربانی برام

نام مالک (مدیرعامل):

وحید قربانی برام

شماره تلفن:

09131368335

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

ولی اله رادان

نام مالک (مدیرعامل):

ولی اله رادان

شماره تلفن:

09376447814

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

ولی اله صادقی

نام مالک (مدیرعامل):

ولی اله صادقی

شماره تلفن:

09133199499

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

یداله مارانی

نام مالک (مدیرعامل):

یداله مارانی

شماره تلفن:

09131131482

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
برق صنعتی
17 18