لیست واحد ها

نام واحد:

اقدس آیتی سجزی

نام مالک (مدیرعامل):

اقدس آیتی سجزی

شماره تلفن:

09132077143

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 409 "

توضیحات

نام واحد:

اکبر حسنی سجزی

نام مالک (مدیرعامل):

حسنی

شماره تلفن:

09133071343

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

الهام مرتضوی

نام مالک (مدیرعامل):

مرتضوی

شماره تلفن:

09133015165

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

الهام نور شرق

نام مالک (مدیرعامل):

نور شرق

شماره تلفن:

09132682370

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 369"

توضیحات

نام واحد:

امیر جعفری

نام مالک (مدیرعامل):

امیر جعفری

شماره تلفن:

09131012075

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، سوله های کارگاهی"

توضیحات

نام واحد:

امیرحسین اسلام پور

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسین اسلام پور

شماره تلفن:

09134357140

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی ، پلاک 139"

توضیحات

نام واحد:

امیرحسین انوری زاده اصفهانی

نام مالک (مدیرعامل):

محمد قاضی زاده

شماره تلفن:

09134131607

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

امیرحسین چپریان

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسین چپریان

شماره تلفن:

09133015168

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 402"

توضیحات

نام واحد:

امیررضا شاملو

نام مالک (مدیرعامل):

امیررضا شاملو

شماره تلفن:

09133180013

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 142"

توضیحات

نام واحد:

امین خلیل اکبر

نام مالک (مدیرعامل):

امین خلیل اکبر

شماره تلفن:

09133943070

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک91"

توضیحات

1 2 3