لیست واحد ها

نام واحد:

زهرا پاکدل

نام مالک (مدیرعامل):

پاکدل

شماره تلفن:

09133259036

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

سید علی بنای اداره وطن

نام مالک (مدیرعامل):

بنای اداره وطن

شماره تلفن:

09133146863

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

شرکت آرمان صنعت زنده رود

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی راجی

شماره تلفن:

09133151420

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم"

توضیحات

نام واحد:

شرکت تکساب صنعت زاینده رود

نام مالک (مدیرعامل):

تکساب صنعت زاینده رود

شماره تلفن:

09133068069

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه ، پلاک 459"

توضیحات
" انواع قالب فلزي بروش ماشينكاري
نام واحد:

شرکت چدن سازان

نام مالک (مدیرعامل):

داود صافی دستجردی

شماره تلفن:

09132353310

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم"

توضیحات

نام واحد:

شرکت سخت سابان جی

نام مالک (مدیرعامل):

محمد عباسی

شماره تلفن:

09133142182

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم پلاک 15"

توضیحات
" تجهيزات جاده اي و ريلي از جنس فلزات آهني
نام واحد:

شرکت سنگین صنعت کوهپایه 2

نام مالک (مدیرعامل):

حیدری

شماره تلفن:

09132159661

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم پلاک 19"

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

عباسعلی مظاهری مزرعه شوری

نام مالک (مدیرعامل):

عباسعلی مظاهری مزرعه شوری

شماره تلفن:

09133040552

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

علیرضا طالبی اسفندارانی

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضا طالبی اسفندارانی

شماره تلفن:

09131035596

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

فاطمه نیک عهد مقدم

نام مالک (مدیرعامل):

رجبی

شماره تلفن:

09133195217

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف "

توضیحات
تراشکاري
1 2 3