لیست واحد ها

نام واحد:

فرهاد استکی باردئی

نام مالک (مدیرعامل):

فرهاد استکی باردئی

شماره تلفن:

09131118113

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، سوله های کارگاهی"

توضیحات

نام واحد:

مجتبی مزروعی سبدانی

نام مالک (مدیرعامل):

مجتبی مزروعی سبدانی

شماره تلفن:

09131020029

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

مجید زاهدی

نام مالک (مدیرعامل):

مجید زاهدی

شماره تلفن:

09133040552

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 181"

توضیحات
تراشکاری
نام واحد:

محمد امینی پزوه

نام مالک (مدیرعامل):

محمد امینی پزوه

شماره تلفن:

09131678953

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، سوله های کارگاهی"

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

محمدرضا آقایی 3

نام مالک (مدیرعامل):

محمدرضا آقایی

شماره تلفن:

09131172417

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی ،خیابان اسپیرال پلاک 35"

توضیحات
سنگ ساب
نام واحد:

محمدرضا کامرانیان

نام مالک (مدیرعامل):

آقای محمدرضا کامرانیان

شماره تلفن:

09131119139

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

محمد صادقیان

نام مالک (مدیرعامل):

محمد صادقیان

شماره تلفن:

09132129924

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 165"

توضیحات

نام واحد:

مسعود نخجوان نیا

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود نخجوان نیا

شماره تلفن:

09131132097

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم "

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

مصطفی جوادی

نام مالک (مدیرعامل):

مصطفی جوادی

شماره تلفن:

09133252583

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

هادی محمدی ماربینی

نام مالک (مدیرعامل):

هادی محمدی ماربینی

شماره تلفن:

09124166206

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

2 3