پروژه عملیات تسطیح و رگلاژ پیاده روهای سطح معابر شهرک

پروژه عملیات تسطیح و رگلاژ پیاده روهای سطح معابر شهرک

پروژه عملیات تسطیح و رگلاژ پیاده روهای سطح معابر شهرک صنعتی سجزی و حذف و برداشت نخاله های اضافی در جهت زیبا سازی فضای داخلی شهرک آبان ماه لغایت اردیبهشت 1401