افتتاح گیت ورودی وسایل شهرک صنعتی سجزی دی ماه 1400

افتتاح گیت ورودی وسایل شهرک صنعتی سجزی دی ماه 1400

افتتاح گیت ورودی شهرک صنعتی سجزی دی ماه 1400 - مصوبه مجمع عمومی اسفند ماه سال 1399جهت اخذ عوارض تردد از وسایل نقلیه سنگین