لیست واحد ها

نام واحد:

آرش شیاسی

نام مالک (مدیرعامل):

آرش شیاسی

شماره تلفن:

09132052264

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

ابراهیم اسمعیلیان

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم اسمعیلیان

شماره تلفن:

09133160162

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

ابراهیم ربانی

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم ربانی

شماره تلفن:

09131178735

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تراشكاري
نام واحد:

ابراهیم قانعی

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم قانعی

شماره تلفن:

09139063102

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
جوشکاری
نام واحد:

ابوالفضل صباغی

نام مالک (مدیرعامل):

ابوالفضل صباغی

شماره تلفن:

09133125922

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" ديوار پلاستيکي
نام واحد:

احسان آخفته

نام مالک (مدیرعامل):

احسان آخفته

شماره تلفن:

09133195057

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

احسان انصاری نژاد

نام مالک (مدیرعامل):

انصاری نژاد

شماره تلفن:

09133045368

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم "

توضیحات

نام واحد:

احسان برومند

نام مالک (مدیرعامل):

احسان برومند

شماره تلفن:

09133700728

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

احسان پیمان نیا و شرکاء

نام مالک (مدیرعامل):

دانشمند

شماره تلفن:

09133184830

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی "

توضیحات
" انواع مخازن ثابت
نام واحد:

احسان قانونی

نام مالک (مدیرعامل):

احسان قانونی

شماره تلفن:

09132069026

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم"

توضیحات

1 2