لیست واحد ها

نام واحد:

آروین شیمی نقش جهان

نام مالک (مدیرعامل):

قاسمی

شماره تلفن:

09133148258

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آروین شیمی نقش جهان 2

نام مالک (مدیرعامل):

قاسمی

شماره تلفن:

09133148258

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا اکسیر

نام مالک (مدیرعامل):

ایرجی

شماره تلفن:

09134094762

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی فرعی اول پلاک 13

توضیحات

نام واحد:

آریا پلیمر پیشگام

نام مالک (مدیرعامل):

علی آبادی

شماره تلفن:

09131684476

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا پلیمر سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

محمدتقی اقبال

شماره تلفن:

09133181322

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا جام سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

فروغی

شماره تلفن:

09131145461

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی پلاک 9

توضیحات

نام واحد:

آریا سیلیکات سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

فرهمند روحانی شهرکی

شماره تلفن:

09131184784

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی ، پلاک 1

توضیحات

نام واحد:

آریا صنعت کرن

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضائی

شماره تلفن:

09131005851

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف پلاک 16

توضیحات

نام واحد:

آریا منگنز اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

یمانی

شماره تلفن:

09131186360

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

آریا نفت آذر آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

شکریان

شماره تلفن:

09120195981

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1 2 3