لیست واحد ها

نام واحد:

نفیسه محمدی

نام مالک (مدیرعامل):

نفیسه محمدی

شماره تلفن:

09133065067

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

نوید بلوکی تفتی

نام مالک (مدیرعامل):

نوید بلوکی تفتی

شماره تلفن:

09133188400

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

نوید رضا فیروزفر

نام مالک (مدیرعامل):

نوید رضا فیروزفر

شماره تلفن:

09132292104

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
گالوانيزه ي گرم
نام واحد:

نوید روحانی جهرمی

نام مالک (مدیرعامل):

روحانی

شماره تلفن:

09392003102

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

هادی باقری

نام مالک (مدیرعامل):

هادی باقری

شماره تلفن:

09131114567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

هادی محمدی ماربینی

نام مالک (مدیرعامل):

هادی محمدی ماربینی

شماره تلفن:

09124166206

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

هوشنگ لرکی

نام مالک (مدیرعامل):

هوشنگ لرکی

شماره تلفن:

09131153705

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه ، پلاک 58"

توضیحات
" اسکلت فلزي تجهيزات صنايع به جز نفت، گاز و پتروشيمي"
نام واحد:

واحد تست (ارمین رایان)

نام مالک (مدیرعامل):

سینا صنیعی

شماره تلفن:

09036038726

آدرس:

شهرک سجزی

توضیحات
shersha/werg; rmlwm' lw ma;lmk' w m';apo a4jwpapowjimg[aoij po jgapwjm[amp [pp[wjl;w p j[p jp j
نام واحد:

وحید قربانی برام

نام مالک (مدیرعامل):

وحید قربانی برام

شماره تلفن:

09131368335

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی "

توضیحات

نام واحد:

ولی اله رادان

نام مالک (مدیرعامل):

ولی اله رادان

شماره تلفن:

09376447814

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

74 75 76