لیست واحد ها

نام واحد:

ولی اله رادان

نام مالک (مدیرعامل):

ولی اله رادان

شماره تلفن:

09376447814

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

ولی اله صادقی

نام مالک (مدیرعامل):

ولی اله صادقی

شماره تلفن:

09133199499

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

یداله مارانی

نام مالک (مدیرعامل):

یداله مارانی

شماره تلفن:

09131131482

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
برق صنعتی
75 76